Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Аудиторська компанія. Створення аудиторської фірми.

Для всіх регіонів України – ціна договірна

Компанія «Юстком» - Ваш надійний помічник в створенні аудиторської компанії під «ключ»! Звертайтеся, Ви будете задоволені результатом! Ми створимо компанію для Вас в найкоротші терміни та отримаємо всі необхідні документи для її повноцінного функціонування.

Аудиторська фірма - це юридична особа, яка має право на ведення тільки аудиторської діяльності відповідно до законодавства з питань діяльності господарських товариств та внесена до Національного реєстру аудиторських фірм. Аудиторські фірми можуть створюватися у будь-яких організаційно-правових формах.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Вартість послуги та терміни:

 • Вартість наших послуг: договірна
 • Термін виконання послуги складає: 50 днів

До послуги входить:

 • Надання консультацій відносно вимог до суб’єкта господарювання та документів.
 • Підготовка необхідних документів/відомостей;
 • Представництво інтересів замовника в органах державної влади на всіх етапах реєстрації;

Ми допоможемо вам позбутися зайвого бюрократичного клопоту!

Більш детально інформуємо за телефоном та при зустрічі!

Основні вимоги до аудиторських послуг

Аудиторські фірми (аудитори) надають послуги, які затверджені Рішенням Аудиторської палати України № 244/14 від 22 грудня 2011 року.

Основні види аудиторських послуг, які можуть надаватися аудиторськими фірмами, зокрема, послуги в сфері аудиту. В першу чергу, це завдання з надання впевненості, до яких належать такі:

 • Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
 • Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
 • Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці
  • персоналу;
  • оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
  • інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

Аудиторські фірми надають також інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю, визначені Законом України "Про аудиторську діяльність". Серед них:

 1. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
  • обрання облікової політики;
  • організація бухгалтерського обліку;
  • трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
 2. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
 3. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:
  • організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб,
  • управління грошовими потоками, інвестиційної політики;
  • інші послуги.

Створення аудиторської фірми: основні етапи

Реєстрація аудиторської фірми передбачає подання суб’єктом господарювання до органу державної реєстрації таких документів:

 1. рішення власника про створення юридичної особи;
 2. статуту;
 3. реєстраційної картки встановленого зразка, яка водночас є заявою про державну реєстрацію;
 4. документа, що засвідчує сплату власником внеску до статутного капіталу суб’єкта господарської діяльності в розмірі згідно з чинним законодавством;
 5. документа, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Особа, який бажає відкрити аудиторську компанію, повинна пройти таку процедуру як сертифікація аудиторів та отримати відповідний документ на право заняття аудиторською діяльністю.

Право на отримання сертифіката мають кандидати з повною вищою економічною або юридичною освітою, документ про здобуття якої визнається в Україні, та мають:

- необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права;

- досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит. Термін чинності сертифіката аудитора складає п’ять років.

Аудиторська фірма подає пакет документів для включення до такого переліку як реєстр аудиторських фірм:

 • заяву про включення до Реєстру;
 • реєстраційну картку;
 • копію документа про державну реєстрацію, засвідчену в установленому законодавством порядку;
 • копії установчих документів, засвідчених в установленому законодавством порядку;
 • копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми;
 • витяг з наказу про призначення керівником фірми аудитора, засвідчений печаткою аудиторської фірми;
 • відгук регіонального Відділення Аудиторської палати України на подані документи.

Секретаріат Аудиторської палати України в 10-ти денний термін з дати отримання документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства України, готує проект рішення з цього питання і подає на затвердження Аудиторської палати України. При розгляді документів, поданих заявником, Секретаріат при необхідності може запросити від заявника пояснення або уточнення їх окремих положень. Рішення щодо включення до Реєстру заявника або про відмову щодо включення до Реєстру аудиторських фірм приймається Аудиторською палатою України. Заявник вважається включеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення. Після прийняття рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво про включення до Реєстру. Свідоцтво про включення до Реєстру видається терміном на п’ять років.

 

Підставами для прийняття Аудиторською палатою України рішення про відмову щодо включення заявника до Реєстру аудиторських фірм є:

 1. невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства України;
 2. недостовірність інформації в документах, поданих заявником для включення до Реєстру;
 3. надання всіх необхідних документів не в повному обсязі;
 4. наявність у Реєстрі аудиторської фірми, включеної раніше до Реєстру, тотожного найменування з раніше зареєстрованою фірмою.

До організаційної структури аудиторської фірми входять: сертифіковані аудитори, менеджери, юристи, бухгалтери, консультанти, спеціалісти по галузях господарства, які мають досвід роботи в сфері бухгалтерії, фінансування та податкового обліку, аудиту та права, а також асистенти та стажисти.

Створення аудиторської фірми передбачає виконання певних обов’язків, які повинні виконуватися по відношенню до клієнтів фірми, а саме:

 • належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;
 • повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 • відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;
 • обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;
 • в аудиторській діяльності дотримуватися вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України.

 Етапи проведення аудиту

 

Аудит складається з таких етапів: початковий, дослідний та завершальний.

Початковий етап аудиту включає визначення об'єкта аудиту й органі¬заційно-методичну підготовку. При виборі об'єктів аудиторська фірма керується складеним планом своєї діяльності. Для здійснення ауди¬ту формується бригада або підбирається окремий аудитор, після чого видається наказ або розпорядження керівника аудиторської компанії, в якому зазначаються найменування підприємства, що підля¬гає перевірці, період, за який воно буде обстежуватися, прізвище, ім'я, по батькові членів бригади (окремого аудитора), призначається керів¬ник, котрий має кваліфікаційний сертифікат.

Дослідний етап аудиту проходить безпосередньо на підприємств, яке обстежується. Для здійснення якісної та своєчасної аудиторської перевірки мають бути створені відповідні умови, аудиторам надані засоби обчислю¬вальної техніки тощо.

Завершальний етап аудиту включає узагальнення та реалізацію результатів аудиту. На цій стадії аудиту слід групуються виявлені недо¬ліки, складаються відомості про порушення, аналітичні таб¬лиці, розрахунки, графіки, узагальнити та відобразити результати пере¬вірки в аудиторському висновку.

Під час аудиторської перевірки необхідно використовувати такі ма¬теріали, які знаходяться на підприємстві: річні звіти, інформацію про збори акціонерів, засідання ради директорів, внутрішні фінансові звіти підприємства, аудиторські звіти (висновки) за попередній період, матеріали внутрішнього аудиту тощо.

Програма аудиту містить перелік питань за окремими темами, видами і напрямками очікуваних робіт, що підлягають перевірці, час проведення, види аудиторських процедур (за який період часу слід перевіряти, спосіб контролю). Наявність програми, забез¬печує контроль за своєчасним та якісним виконанням аудиторських процедур.

Аудиторські процедури — це сукупність від¬повідних дій аудитора щодо перевірки фінансово-господарської діяль¬ності, стану обліку і фінансової звітності юридичних і фізичних осіб, зайнятих підприємництвом.

В першу чергу аудитор збирає та аналізує інформацію, яка необхідна для оцінювання достовірності бухгалтерсько¬го балансу та фінансової звітності, вивчає статутні документи підприємства, виявляє відхилення стану діяльності підприємства від того, який передбачено статутними документами. Він вивчає форму та методику бух¬галтерського фінансового обліку, їх відповідність вимогам, що до них висуваються. Потім аналізуються записи в Головній книзі, зокрема, сумнівні записи, дані яких зіставляють з регістрами аналі¬тичного обліку і первинними документами.

В процесі перевірки первинних документів та регістрів бухгалтерського фі¬нансового обліку, слід виходити з таких вимог: повнота обліку, точ¬ність записів, правильність вартісних оцінок, об'єктивність, дотриман¬ня прав і обов'язків посадовими і матеріально відповідальними осо¬бами, відкритість даних (тобто аудитор не повинен сумніватись, що окремі господарські операції не записані на рахунках і в облікових регістрах).

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитори й аудиторські фірми мають право:

 • самостійно визначати форми і методи аудиту відповідно до законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;
 • отримувати необхідні документи, що стосуються предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і в третіх осіб, котрі зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога має бути офіційно засвідчена замовником;
 • отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників засновника;
 • перевіряти наявність майна, грошей, цінностей;
 • вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
 • залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Замовник аудиторської перевірки зобов'язаний створити аудиторській фірмі гідні умови для проведення аудиту. Керівництво суб'єкта господарювання несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудиторській фірмі для проведення аудиту чи надання інших аудиторських послуг. У разі виявлення фактів недостовірності або неповноти бухгалтерських документів аудиторська фірма зобов'язана повідомити про це замовника не пізніше дня закінчення перевірки. Фінансова звітність суб'єктів господарювання, які, відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднювати її шляхом публікації, підлягає обов'язковій аудиторській перевірці.

Компанія «Юстком» - Ваш надійний помічник в створенні аудиторської компанії! Звертайтеся, Ви будете задоволені результатом! Ми створимо аудиторську фірму для Вас в короткі терміни та отримаємо всі необхідні документи для її повноцінного функціонування.